Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Feide – grunnlag for mange andre effektive løsninger

Av Asle Brustad, tekst og foto.

Kommunesamarbeidene i Indre Namdal og i Fosen-regionen har kjørt hvert sitt samarbeidsprosjekt for å innføre Feide i sine kommuner. Vi har spurt prosjektansvarlig for begge kommunesamarbeidene om de har hatt tilleggseffekter ut over det å få på plass en godkjent Feide-løsning og Feide-basert tilgang til pedagogiske nettsteder. På dette svarer de et klart og tydelig Ja! Under følger deres uttalelser på effekter som de ser pr. i dag:

Indre Namdal:Tore Tødås, leder av IKT IN IKS sier at ”…vi har oppdaget at Feide kan brukes til mye mer en bare pålogging til tjenester på web. Vi driver for tiden og lager en utreding på en total skoleløsning for Indre Namdal, basert på Feide. I korte trekk omhandler løsningen

 • Felles AD/domenekontroller for skolene i Indre Namdal
 • Felles mailløsning for elevene (ser på live@edu som et alternativ)
 • Felles løsning for fillagring (enten ved egne servere eller skydrive via
 • live@edu)
 • Felles løsning for klientdrift (mdt/sccm el)
 • Løsning som ivaretar ulike krav/ønsker til lokal hardware. Tynnklient, mediumklient eller pc.
 • Akses til fellesløsninger via internett
 • Streamingløsning har også vært opp som et alternativ

Det vi ser, er at nesten alle tjenestene kan settes opp og vedlikeholdes ift. brukere, grupper, rettigheter via kildesystemet (Oppad for oss) Da snakker vi om merverdi av løsningen.”

Fosen-regionen:Jostein Staverløkk, innleid prosjektleder fra Umoe IKT sier at “Feide-prosjektet på Fosen har gitt mange «spinoff-effekter».

 • Positivt samarbeid mellom de største IKT-avdelingene i kommunene på Fosen
 • Felles AD/domenecontroller gir muligheter for
 • At brukere kan logge på klient/nett på tvers av skoler/kommuner (samhandling i samarbeidsprosjekter, lærere som arbeider på flere skoler etc.)
 • enklere passordhåndtering (bytte på pc eller web)
 • Opprydding/Utskifting av utstyr og omlegging til felles plattform på Fosen (server, antivirus, print, backup, client tanking etc.). Dette legger grunnlag også for mer samarbeid om tjenester og bedre tjenestekvaliteten overfor brukerne ved at kommunene samarbeider.
 • Bevisstgjøring hos ansatte og elever på skolene ifbm innføring av felles IKT-reglement på Fosen
 • Kvalitetssikring av rutiner for håndtering av kildedata
 • BAS-løsning (Buddy) automatiserer brukeradministrasjon og kan videreutvikles til annen ID-håndtering i kommunene.
 • Etablering av kommunikasjon mellom skoler og ny sentral brannveggløsning hos Fosen IKT

Konklusjon: Uttalelsene understøtter i stor grad det man har prøvd å formidle fra IKT-senterets side fra starten av, nemlig at en rydding i datakilder og strukturering av brukeradministrasjon vil gi merverdier langt ut over det at brukerne får en Feide-ident. Noen generelle betraktninger og kommunesamearbeidene finner du her

Reklamer

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Kommunesamarbeid gir gode resultater!

Av Asle Brustad, tekst og foto.

Kommunene i Indre Namdal og kommunene i Fosen-regionen har tatt ut store gevinster ved å gå sammen om felles Feide-prosjekter for sine kommuner.

En prosess for innføring av Feide (nasjonal løsning for digitale brukeridentiteter -bruker-ID – i undervisningssektoren) i grunnskolene i Norge har vært i gang siden mars 2008. Det har vært en omfattende prosess å få gitt kommunene tilstrekkelig informasjon om hva dette er og hva det kan/skal brukes til. I Trøndelagsfylkene har dette arbeidet vært organisert gjennom prosjektet ”TrønderFeide”, hvor Sør-Trøndelag fylkeskommune har hatt prosjektlederansvar gjennom frikjøp fra Senter for IKT i utdanningen.

Det har vært et gjennomgående fokus på at oppgaven i stor grad handler om å få orden på ID-håndteringen (brukernavn, passord og rettighets-styring) internt i kommunen. Det har også vært oppfordret til å vurdere å samhandle i større enheter enn enkeltkommuner siden det ligger et stort potensial i samhandling på en problemstilling som i prinsippet er lik for alle.

Trondheim og Klæbu er de første kommunene til å bli Feide-godkjent i Trøndelag. I disse dager har imidlertid to større kommunesamarbeid også kommet i mål, noe som betyr at 13 kommuner (6 + 7) har kommet i mål gjennom en samordnet løft.

Indre Namdal: Disse kommunene har organisert sitt Feide-prosjekt gjennom IKT Indre Namdal IKS som har ansvar for mange felles IKT-løsninger i denne regionen. Innføring av Feide har vært sett i sammenheng med innføring av nytt skoleadministrativt system (SAS). På denne måte har de fått på plass både SAS-løsning og Feide-løsning som dekker alle 6 kommuner i regionen.

Fosen-regionen: Fosen regionråd består av 7 kommuner. De har etabler en felles IKT-enhet kalt Fosen IKT som tar seg av drift og vedlikehold av IKT-systemer som er felles for kommunene i regionen. De har valgt å engasjere en ekstern prosjektleder for å administrere sitt Feide-prosjekt. De har også koblet Feide-prosjektet opp mot innføring av nytt, felles SAS. Her har de foretatt en grundig kartlegging av hvordan de administrerte og forvaltet sine brukeridentiteter rundt om i kommunene. De har så gått sammen og bygd et system for felles brukeradministrasjon for alle 7 kommuner som driftes av Fosen IKT.

Konklusjon: Begge samarbeidsprosjektene har medført effektiv bruk av ressurser for å løse felles utfordringer. De har også oppnådd å få standardisering og samordning på sin ID-administrasjon, noe som vil være en viktig, felles plattform for samordning av mange andre IKT-baserte tjenester.

Tilleggseffekter knyttet til Feide-prosessene: Prosjektansvarlige for begge kommunesamarbeidene bekrefter at de har hatt store tilleggsgevinster ved gjennomføring av Feide-prosjektene. Mer om dette kan du lese her

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

 • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.