Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Sør-Trøndelag fylkeskommune partner i SiO-prosjektet


Svein Jarle Midtøy, prosjektleder SiO
Av Asle Brustad, tekst. Foto: SiO

Stortingsmelning 4 / 2008-2009 trekker opp en del sentrale utfordringer som ligger til grunn for reformen:

 • Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester
 • Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
 • Demografisk utvikling og endringer i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

Det trekkes også opp en del hovedtiltak for å lykkes med reformen: 

 • Klarere pasientrolle
 • Ny framtidig kommunerolle
 • Etablering av økonomiske insentiver
 • Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse
 • Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer
 • Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren
 • Et kompetent helsepersonell – i alle deler av tjenesten
 • Sikre god samhandling med andre sektorer

 Orkdalsregionen tråkker opp løypa. Her har 13 kommuner gått sammen og etablert et felles prosjekt rundt reformen. Prosjektet ble initiert ovenfor Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen i møte i Agdenes 20. februar 2009 og er siden utvidet. Det består nå av 10 kommuner i Sør-Trøndelag og 3 kommuner i Møre – og Romsdal.

I prosjektplanen står det at Prosjektets hovedmål er å utarbeide en prosjektrapport som skal tjene som et fullverdig beslutningsgrunnlag for deltakerkommunene når de skal ta stilling til om de vil delta i et fast, forpliktende samarbeid…”

Prosjektet er delt inn i 3 hovedområder: Pasientforløp, Forebyggende og IKT. Hvert område har en egen prosjektkoordinator. Det er videre oppnevnt en lokal prosjektleder i hver av deltakerkommunene.

Forslag til løsning skal behandles politisk i slutten av august 2011. Det er knyttet stor spenning og store forventninger til det videre løpet etter dette!

Etter en litt famlende start har nå IKT-delen fått en klar retning. Det er inngått en avtale med Norsk Helsenett (NHN) om et nasjonalt pilotprosjekt på meldingshåndtering mellom alle nivåer i helsetjenestene. Dette vil være et samarbeidsprosjekt med Drammensregionen IKT. Her vil NHN legge inn en betydelig innsats i form av egne timer. Det forutsettes da at kommunene bidrar med tilsvarende antall timeverk.

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) er representert som partner i prosjektet gjennom sin satsning eTrøndelag. Vi bidrar først og fremst i IKT-delen av prosjektet, men for å få en samlet oversikt over utfordringer og mål har vi i tillegg deltatt i både prosjektledermøter og scenario-prosessen.
Vi er også i samtaler om evt. etablering og pilotering av digitale samhandlingsarenaer (eKlynger) for aktuelle faggrupper. Dette er en av flere saker vi jobber med innenfor eTrøndelag.

Vi ser frem til å bidra videre i den spennende prosessen frem mot politisk beslutning, og håper også vi får gleden av å være med videre etter dette!

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Nytt framtidsrettet bredbånd på plass

Nå kan husstander i kommunene Oppdal, Røros og Hemne surfe på nettet med superfart og få tilgang på digitale TV-løsninger. Bak utbyggingen står flere bredbåndsselskaper med lokal tilknytning. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har vært pådriver og koordinator, i tillegg til å ha dekket 50 % av utbyggingskostnadene.

Prosjektet kom i stand etter lokale initiativ som ble meldt inn til fylkeskommunen. Gjennom bredbåndsmidler tildelt fra Kommunal- og Regionaldepartementet kunne prosjektet realiseres. Etter en anbudsrunde ble Infonett Røros AS valgt som leverandør. Infonett Røros har bygd ut løsningene i samarbeid med HemneNett AS og Vitnett AS. Samtlige er medlem i RIKS, Midt-Norges bredbåndsallianse.

I Oppdal kommune har Vitnett bygd ut radiobasert bredbåndsaksess til Dalen v/Dalsvatnet. Der kan både hus og hytter få bredbåndsaksess med kapasitet opp til 20 Mbps. I tillegg er det gjort kapasitetsfremmende tiltak til ca. 1600 husstander i Oppdal sentrum, ved bruk av coaxkabel og fiberoptisk kabel. Disse kan få såkalt ”tripple play”, noe som betyr Internett, TV og telefon på samme kabel. Internettkapasiteten er her på 50 Mbps, men skal på sikt kunne økes.

Kjønsvika og Grøtvågen i Hemne kommune har fått radiobasert bredbånd gjennom HemneNett sin utbygging. Utbyggingen dekker både hus og hytter. Løsningen kan gi opp til 6 Mbps. I likhet med Oppdal har også Kyrksæterøra sentrum fått gjennomført tiltak som skal gi bedre kapasitet, samt ”tripple play”. Ca. 1000 husstander får tilbud om dette.

Røros kommune har også gjennomført en todelt utbygging. I et område ved Harsjøen har hus, næringsliv og hytter fått tilbud om ny og forbedret bredbåndsløsning. Løsningen har gått ut på å forkorte eksisterende telefonlinjer slik at det ble mulig å få levert ADSL. Kapasiteten her vil ligge rundt 10 Mbps. I Røros sentrum vil det være oppgradert kapasitet og ”tripple play” tilgjengelig for ca. 1400 kunder.

Oppsummert så gir dette prosjektet ca 4000 husstander en fremtidsrettet løsning. Rundt 150 nye husstander får bredbåndsaksess der det tidligere var svært dårlige forhold. De lokale bredbåndsselskapene har vist meget god vilje og evne til samarbeid, og har strukket seg langt for å levere de løsningene som har vært etterspurt.

Med denne utbyggingen har Sør-Trøndelag Fylkeskommune tatt nok et viktig skritt i å skaffe innbyggerne den bredbåndskapasitet som kreves for framtiden. I tillegg har flere ”hvite flekker” blitt dekket. Det er kun et fåtall hus som nå er uten god nok bredbåndsaksess i fylket. Det jobbes videre mot en løsning for disse, samt at oppgraderingsprosjekter også prioriteres. Dette arbeidet er organisert i det som kalles eTrøndelag, en omfattende satsing på digital innovasjon og utvikling i Sør-Trøndelag.

Filed under: UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

 • 27 377 sjeler har brukt tid på oss.