Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

eTrøndelag gratulerer Værnes-regionen med Feide-godkjenning!

Av Asle Brustad, tekst.

5 av de 6 kommunene i Værnesregionen er nå Feide-godkjent. (Malvik kommune har valgt å kjøre et eget prosjekt). Sammen med Indre Namdal og Fosen-regionen betyr det at de 3 største IKT-samarbeidene i Trøndelag, med til sammen 18 kommuner, nå er Feide-godkjent. Et godt bevis på at samarbeid lønner seg!

Her er hva prosjektlederen og IT-lederen  sier om prosjektet:

Værnesregionen er et interkommunalt samarbeid mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Gjennom et prosjekt i Det Digitale Trøndelag (DDT) har Værnesregionen, med unntak av Malvik, innført FEIDE.

 Vi har valgt en løsning basert på Life Cycle Server (LCS), med bistand fra DotNet Internals. Kommunesamarbeidet har et domene for ansatte og et domene for elever. En LCS server er installert for håndtering av brukerinformasjon om de ansatte, og en LCS server er installert for å håndtere brukerinformasjon om elever. LCS-serverne deler felles logikk for håndtering av Feide-brukere. Basert på informasjon fra Oppad (skoleadministrativt system) velger LCS hva som skal gjøres med en gitt bruker.

Gjennom FEIDE-implementering har vi oppnådd forenkling og automatisering av brukerbehandling, bl.a. behandles  alle elevdata nå kun i kildesystemet Oppad. IT-ansvarlig på hver skole har fått en enklere hverdag gjennom denne  auto-matiseringen, bl.a. med passordbytting på pc eller web. I tillegg har vi generelt fått en ryddigere og mer oversiktlig struktur. Værnesregionen vil på sikt utnytte LCS til å omfatte all brukeradministrering.

Et viktig resultat er også at prosessen har ført med seg bevisstgjøring hos ansatte og elever på skolene i forbindelse med innføring av felles IKT-reglement. Vi har tatt utgangspunkt i reglementet som er utarbeidet av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med Trondheim kommune og Det Digitale Trøndelag.

Parallelt med innføring av FEIDE oppgraderte vi vårt LMS (Learning Management System) –  skolenett.no, og flyttet e-post-løsningen for elevene ut i «skyen» – Live@edu.

Værnesregionen er godt fornøyd med samarbeid og oppfølging fra Det Digitale Trøndelag og leveransen fra DotNet Internals.

Anne Kari Ravlo, prosjektleder Det Digitale Trøndelag og Værnesregionen.
Elin Wikmark Darell, IT-leder Værnesregionen.

Reklamer

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

eTrøndelag vil etablere åpne digitale samhandlingsarenaer på nett

Av Eistein Guldseth, tekst og foto.

Gartner Inc betegner i sin rapport om IKT-trender 2010-2020 skybaserte tjenester og sosialisert samhandling og informasjon som to av fire sentrale megatrender. Dette vil Sør Trøndelag fylkeskommune ta konsekvensene av.

Fra å dreie seg om passiv, enveis informasjon på tradisjonelle web-portaler handler dagens virkelighet mer og mer om å kommunisere og dele gjennom bruk av sosiale medier. eTrøndelag tror det er mulig å utvikle en mer omfattende og målrettet delings- og samhandlingskultur i regionen. Høsten 2010 startet eTrøndelag derfor arbeidet med å utarbeide en strategi og et fundament for etableringen av åpne digitale møteplasser på internett. Disse kan betraktes som en sekundær infrastruktur på toppen av den primære bredbåndsstrukturen.

Fylkeskommunens rolle er sentral. Vi er sannsynligvis den eneste aktøren som kan etablere åpne, nøytrale nettbaserte samhandlingsarenaer uten å bli tillagt økonomiske motiver. Det er fremholdt som viktig for næringsaktører i forhold til å ville benytte møteplassene.

Åpne digitale møteplasser på nett etableres i prosjekt-, faglige- eller interessebaserte knutepunkter, og vil kunne fungere som effektive kommunikasjonskanaler. Både politikere, næringslivsaktører, forskere, innovatører og ”hvemsomhelst” kan møtes på nett, dele og utvikle samarbeid uavhengig av hvor de bor. Integrering av kjent sosial programvare som f.eks Facebook, TWITTER, WIKI og YouTube i portalene vil kunne senke terskelen for deltakelse, og dermed øke mulighetene for kommunikasjon og kunnskapsdeling mellom flere-, og mer differensierte grupper av aktører. På denne måten kan vi potensielt inkludere flere av regionens innbyggere og fagmiljøer, og utnytte nettverkenes iboende kollektive intelligens til innovasjon og verdiskaping. Eksempler her er fylkeskommunale prosjekter som «Kysten er Klar», arbeid innenfor frivillighet/arrangement, og i spesielle nærings- og interessefellesskap.

Konsulentfirmaet Bouvet sier at dette er spennende. I mars 2011 engasjerte vi dem for å analysere og vurdere konseptet med hensyn til teknisk gjennomførbarhet og valg av programvareplattform: Skybaserte WEB 2.0 portaler kan teknisk sett realiseres til betydelig lavere kostnader enn tradisjonelle proprietære løsninger. Portalene vil, slik rapporten anbefaler, baseres på den sosiale nettverksplattformen NING, og ha inkludert kjente sosiale medier med forskjellig funksjonalitet. Prinsipp, rammeverk og funksjonalitet for portalene er i hovedsak basert på ønsker og behov som potensielle brukere har uttrykt. De vil bestå av et fastlagt rammeverk med funksjonalitet som til en viss grad kan tilpasses konkrete interessegruppers behov. Planen er å utvikle portalkonseptet slik at det kan fungere som mal (er) ved opprettelse av nettsteder generelt i STFK’s regi.

eTrøndelag har samarbeidet tett med fylkeskommunens INFO-avdeling gjennom hele prosessen, noe som også har åpnet for en spennende tilnærming mellom intern og ekstern kommunikasjon og delingspraksiser i fylkeskommunen. Neste trinn i prosessen er gjennomføring av pilotprosjekt, der det vil arbeides i workshops med brukerne for å utvikle innhold og struktur.

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.