Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Samordnet IKT-styring i kommunal sektor – er det i 2011 det skjer?

Av Asle Brustad, tekst og foto

Jeg vil her dele noen inntrykk etter å ha deltatt på konferansen
«eKommune 2011: Digitalt veiskille – sammen eller hver for oss?»

Konferansen ble innledet av FAD-minister Rigmor Aasrud som tok utgangspunkt i at kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme – eller mindre ressurser. Hun var klar på at IKT spiller en kjernerolle i denne sammenheng,” kommunene må tenke samarbeid om de skal lykkes med å innfri de kravene som stilles til dem”. For å få til det må rådmenn/administrativ ledelse og ordførere/politikere prioritere IKT utvikling.

Staten krever at kommunene har et overordnet, koordinerende organ på nasjonalt nivå som staten kan forholde seg til og kommunisere med. Aasrud erkjenner imidlertid at staten på sin side også har en utfordring med samordning – og i å ”tale med en tunge” overfor kommunene. Det er pr. i dag altfor tette skott mellom de forskjellige departementer og direktorater.

Hun sier videre at rådmennene har vært klare på at IKT ikke er det området hvor man ønsker å slåss for den lokale sjølråderetten.

Drar vi i samme retning? Trude Andersen innledet temaet med en kort presentasjon. Det er ingen tvil om at ” Davinci-rapporten” viser en ny giv i forhold til samordning, fordi den er utarbeidet på bestilling fra en arbeidsgruppe med representanter fra KRD, KS, Difi og FAD. Hovedkonklusjonen om at det bør etableres et overordnet organ for koordinering av IKT-utviklingen i kommunal sektor var utgangspunkt for diskusjonen i paneldebatten.

Debatten viste at viljen til koordinering og samhandling ser til å være sterkt til stede hos både stat og kommuner. Så gjenstår det å se om evnen er der? Vi håper  det – og kanskje tror vi det også…?

Ole Gunnar Kjøsnes, daglig leder for KS Sør-Trøndelag, åpnet dag 2 med et spennende foredrag om omsorgsteknologi. Han innledet med å utdype litt hva dette kan innebære. Odd Inge Mjøen, ass. Fylkemann i Sør-Trøndelag, fortalte at man er i gang med et prosjekt som omfatter 7-10 kommuner i Midt-Norge. Målet er å prøve ut  kjent teknologi og er tiltenkt en tidsramme på 3-4 år. Klara Borgen fra Trondheim kommune fortalte om sine erfaringer så langt og om hvilke planer de har videre fremover.

eTrøndelag vil forsøke å følge utviklingen i dette prosjektet og følge opp med artikler på bloggen vår.

Ellers hørte vi på interessante foredrag om Morgendagens digital skole og om Cloud computing og om hvordan KL (Danskenes KS) har tatt tak i utfordringene.

Hovedbudskapet fra årets konferanse kan kort oppsummeres i at både kommuner og stat har store behov – og stor vilje – til å samordne seg på IKT-området, både intern og seg imellom.  Flere fremhevet at våren 2011 kan komme til å bli stående som en milepæl for ettertiden på dette området.

eTrøndelag ser at det i kjølevannet av den nasjonale koordineringen vil bli et stort press på kommunene for å ta innover seg – og implementere de overordnede føringene som nå er under utvikling. Som det ble sagt fra salen under debatten: ”Det vil være behov for et kompetent mottaksapparat i kommunene”.

Vi ser også for oss store utfordringer for kommunene mht. at mange tjenester må være operative 24/7, noe som i sin tur krever vaktberedskap på kommunenes IKT-tjenester og på tilstøtende områder. Presset på slike tjenester øker betraktelig i takt med utviklingen av digitale systemer som kritiske faktorer i produksjon av helsetjenester, herunder omsorgsteknologi. Spørsmålene henger i luften:

  • Er kommunene klare til å ta imot utfordringene?
  • Klarer de dette hver for seg eller tvinges man inn i kommunesamarbeid?
  • Hva ønsker kommunene selv?

eTrøndelag ønsker gjennom vårt innsatsområde eForvaltning i kommunene å bidra i den videre prosessen. Vi ønsker å etablere en dialog med KS IKT-forum sentralt, KS lokalt og andre relevante aktører med tanke på et mulig samarbeid på dette området.

Reklamer

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

“Business as usual is not an option” – dialog om samfunnsansvar

Av Eistein Guldseth, tekst og foto.

Partnere for nyskaping (NTNU, NTE og SpareBank 1 SMN), Innovasjon Norge og NHO inviterte til oppstartsmøte for Midtnorsk kompetansenettverk på bærekraft og CSR (Corporate Social Responsibility – samfunnsansvar) på Gløshaugen onsdag 4. mai. Målet er at bedrifter som er sentrale i verdiskapningen i Midt-Norge, sammen med våre ledende kunnskapsmiljøer skal finne nye måter å gjøre samfunnsansvar lønnsomt, i økonomisk, sosial og miljømessig forstand.

”Samfunnets åpenhet har gjort det umulig å gjemme seg”; manglende etikk eller HMS kan ikke skjules lengre, sa Sven Mollekleiv, direktør for samfunnskontakt og samfunnsansvar i Det Norske Veritas. Spørsmålet er HVORDAN man driver forretningsvirksomhet. Mollekleiv slo kategorisk fast, at “Business as usual is not an option”. Samfunnsansvar handler ikke bare om å følge ISO-standarder. Det handler like mye om om å ta ansvar for en felles utvikling som gavner alle.”Business er ikke mulig i et samfunn som ikke er velfungerende”, konkluderte Mollekleiv, som avslutningsvis gjennom et case viste hvordan CSR kan fungere som en sterk innovasjonsdriver.

Finansnæringen vil være en pådriver for økt fokus på miljø- og samfunnsansvar fremholdt Roger Teimansen, prosjektleder i Sparebank 1 SMN, mens PHARMAQ, en viktig leverandør av vaksiner til oppdrettsnæringen, viste hvordan deres innfallsvinkel til samfunnsansvar fungerte i praksis. Med en eske bærekraftig og fairtradet luksusjokolade fra Midt-Norges lille, men dog eksklusive sjokoladefabrikk Cielo på baklomma, kunne samtlige foredragsholdere notere seg for en solid innertier når det gjaldt innhold.

Så kan man jo spørre seg hvorfor samfunnsforskningen ikke synes å være en viktig bidragsyter når samfunnsansvar debatteres. Blant de bedrifter, økonomer, teknologer og representanter fra organisasjonsliv og det offentlige som hadde møtt opp, var det kun en enslig samfunnsgeograf. Det er samfunnets normer – kultur som legger premissene for hva som betraktes som samfunnsansvarlige praksiser. Hvorfor og hvordan er nok samfunnsvitenskapene nærmere til å analysere, forklare og forske på enn de rent tekniske og økonomiske disipliner.

Seniorrådgiver i NHO Trøndelag Jon Uthus, og Annik Magerholm Fet, professor ved NTNU – INDØK er drivere i dette (nå forhåpentligvis) nystartede nettverket.

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.