Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Fornyet satsing på bredbånd i Sør-Trøndelag

Bildet viser fra venstre Jostein Folgerø, daglig leder i HemneNett AS, og ekoordinator i STFK, Pål M. Dahlø, ifm signering av et nytt prosjekt i Hemne kommune som skal gi fiberbasert bredbånd til 30 bedrifter og 20 husstander. Foto: Hemnenett.

Av Pål M. Dahlø, tekst.

Bredbåndsprosjektene Full BREDDE 1.0, 2.0 og 3.0 ble gjennomført i perioden 2007 – 2008. Totalt sett hadde prosjektene en verdi på 36,7 millioner og omfattet 20 kommuner i Sør-Trøndelag. Prosjektene ble finansiert gjennom HØYKOM-midler, samt egenandeler fra de involverte kommunene. Hovedfokus var å gi en minimumsdekning i hele fylket. I forlengelsen av dette, samt relatert til etableringen av IKT-programmet (eTrøndelag), som del av REGUT, ble prosjektene Full BREDDE 4.0 og 5.0 iverksatt. Full BREDDE 4.0 fokuserer fremdeles på ”hvite flekker”, mens Full BREDDE 5.0 skal gi økt kapasitet, dvs bredbånd som er fremtidsrettet.

Status
Konsulentselskapet Nexia gjennomførte etter oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) en dekningsanalyse i 2010. Rapporten angir at Sør-Trøndelag har en bredbåndsdekning på 99,6 %. Dette innenfor minimumskapasiteten på 640 kbit/s. Når det gjelder høyere kapasiteter så viser rapporten at Sør-Trøndelag har en dekning på ca 75 % for kapasiteten 8 Mbit/s og ca 8 % for kapasiteten 50 Mbit/s. Regjeringen har gått bort fra en ”nedre grense” for bredbånd, og opererer i stedet med en bruksorientert tilnæring. Les mer om dette her.
eTrøndelag har fått tilgang til detaljerte grunnlagsdata i rapporten fra Nexia. Dette i form av en liste som viser nøyaktig hvilke husstander i fylket som er uten bredbåndsdekning. Antall husstander på listen er 834. Lagt til grunn antall husstander i fylket, så stemmer dette ganske godt med dekningsprosenten.

Gjennomførte prosjekter siste halvår
Det er gjennomført en rekke prosjekter siste halvår, både for å dekke hvite flekker, men også for å sikre høyere kapasitet. Sistnevnte fokuserer også på løsninger som kan gi såkalt ”Tripple play”, dvs internettaksess, TV og telefon på samme kabel. I praksis er dette fiberløsninger, eller såkalt hybridfiber, hvor koakskabel ofte benyttes inn til husveggen. Dette gjelder spesielt kabelTV-nett som oppgraderes til også å kunne distribuere internettaksesser. Det er dekket inn nærmere 300 husstander som før var uten dekning, samt at i overkant av 4000 husstander har fått tilbud om høyere kapasitet (over 25 Mbit/s). Samtlige prosjekter er godkjent politisk i Fylkesutvalget. STFK går normalt inn med 50 % av prosjektkostnadene. Resterende dekkes av kommune, og/eller utbygger.

Fokus på bedriftsmarkedet og det offentlige
Det har i 2010 og 2011 også vært fokus på bredbånd med høy kapasitet til næringsliv og kommunene. Flere spennende prosjekter har vært gjennomført hvor det på en kosteffektiv måte ble gitt bredbånd med høy kapasitet til flere. Eksempler på dette er Valsneset industriområde, Roan kommune med samtlige skoler og Elpro Industrier.

Kommende prosjekter
Fylkeskommunene mottar årlig midler slik at det fortsatt kan satses på utbygging. I 2010 fikk STFK 6,3 millioner tildelt. Med disse midlene er det iversatt prosjekter som skal realiseres inneværende år. Det er skrevet avtaler med kommuner for utbygging i Tydal, Selbu, Hemne og Rissa. Dette er alle prosjekter som hovedsakelig skal øke kapasiteten. Men det ligger også enkelte hvite flekker her. Løsninger til bedrifter er også med. FU har godkjent nye prosjekter i Hemne og Snillfjord. Disse skal utredes nærmere høsten 2011 før de lyses ut som åpne anbudskonkurranser.
Begge disse kommunene har flere ”hvite flekker” som skal dekkes inn, da fortrinnsvis med høy kapasitet når det først skal brukes midler der.

Grovplan 2012
I 2011 ble STFK tildelt ytterligere 7,5 millioner friske bredbåndsmidler. Bruken av disse skal utredes nærmere og sees i sammenheng med listen over husstander som er uten dekning. Det vil være en stor jobb å kvalitetssikre den nevnte listen, da flere av husstandene har fått dekning etter at kartleggingen ble gjennomført. Målet er at samtlige 834 husstander skal sjekkes ut om de har dekning eller ikke, sett opp mot den kompetansen som eTrøndelag besitter. Selvfølgelig vil dette bli kommunisert mot kommunene og lokale operatører. I tillegg vil utviklingen innen mobile bredbåndstjenester gå svært raskt det kommende året. Det vil være viktig å følge med denne utviklingen, da dette trolig vil gi mange områder alt fra god til svært god dekning.

Gevinstrealisering
eTrøndelag setter fokus på å ta ut relevante gevinster relatert til større og bedre tilgang til Internett. Innsatsområdene er fortsatt kommunene (inkludert samhandlingsreformen i helsesektoren), digital kommunikasjon og samhandling, og ikke minst IKT-utvikling innen kultursektoren.
Mer om eTrøndelag finner du på vår blogg og Facebook-side.

Filed under: UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR

Politikere som blogger – en balansegang i et minefelt?


A
v Eistein Guldseth, tekst.

Håvard Nervik har skrevet en interessant masteroppgave om politikere og blogging. Gjennom eksempler på norske politikerblogger reflekterer han omkring de utfordringer som finnes. Å blogge som politiker krever refleksjon og fingerspitzgefuhl. Eller? Les Den Nettkyndige Politiker

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 557 sjeler har brukt tid på oss.