Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

På tide med en forskingsstrategi på kulturområdet?

Tekst og foto: Gro-Anita Mortensen

Noen ganger er det spennende å kikke litt på hva som skjer i Danmark. Når det gjelder forskning, så skiller danskene seg fra det som er praksis i Norge. I Danmark må alle statlige museer og museum med statsstøtte i følge den danske museumsloven forske. Det betyr at de må oppfylle kraven i loven både når det gjelder innsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Dette er arbeid som Kulturarvsstyrelsen følger opp.

Det er ingen forskningsplikt ved museene i Norge. Departementet stiller heller ingen krav til forskningsproduksjon. Nå etterlyser museumstilsatte tiltak som kan støtte opp om forskning og vitenskapelig produksjon i museene. (Forskerforum nr. 7/11). Det paradoksale er at  St. melding nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarven og St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum, poengterer at forskning er viktig for museene.

Departementet stiller heller ikke krav om forskingsproduksjon. Dermed blir det mange og fine ord om forsking, men de blir ikke i tilstrekkelig grad prioritert i norske museer. Slik jeg forstår Stortingsmeldingene, dreier mye av det som omhandler forskning seg om å få til tverrsektorielt samarbeid med UoH-sektoren. Man ønsker altså forskning på tema som er aktuelle for museene, men legger kanskje opp til at forskningen primært skal foregå utenfor museene.

Liv Ramskjær i Norsk Kulturråd, uttaler i Universitetsavisa, at det finnes andre måter enn lovgivning for få til mer forskning. Hun åpner for økt stimuleringsmidler eller andre prosjektmidler til formålet. Hun antyder også at forskningen ved norske museer kan skyldes underrapportering, og mener at mer omfattende krav til rapportering vil kunne synliggjøre forskningsaktiviteten i museene bedre.

Større museer er bedre rustet til forskning. Også i Danmark er forskningskravet sett i sammenheng med størrelsen på museene. Man drøfter også hvordan man kan forbedre kvaliteten på forskningen. Konsolideringen av museene, til større faglige enheter, er et forhold som nok på sikt vil bidra til mer forskning også i norske museer. I så måte er vi godt skodd i Sør-Trøndelag, med det konsoliderte museet Museene i Sør-Trøndelag.

Ett utvalg nedsatt av det danske Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen har lagt fram «Udredning om fremtidens museumslandskab». Rapporten er enda ikke behandlet politisk. Det mest interessante er at Kulturministeriet også har fått utarbeidet et forslag til ny forskningsstrategi på kulturområdet.

Spørsmålet er om det er på tide å gjøre det samme i Norge? De siste årene er det etablert Regionale forskingsfond, som også skal bidra til økt forskning på offentlig sektor. Vil et sterkere nasjonalt fokus på forskning på kulturområdet  bidra til at betydningen av denne forskningen også prioriteres regionalt og kanskje internt i institusjonene?

Reklamer

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING

Digitalisering viktig for å skape vekst i kreative næringer

Tekst og foto: Gro-Anita Mortensen

I en pressemelding laget av EU-kommisjonens eContentplus program ber man medlemslandene styrke innsatsen knyttet til digitalisering av kulturarven. I tillegg til å oppfordre offentlige institusjoner til å bruke flere ressurser på å digitaliserer kulturhistorisk materiale, oppfordrer EU-kommisjonen også disse institusjonene til å involvere næringslivet.

Man ønsker å sette den digitale dagsorden for å fremme økt digitalisering av kulturarven. Det er vel liten diskusjon om at disse ressursene har en høy egenverdig, men i denne sammenheng ses digitaliseringen som en nøkkel til å fremme vekst i de europeiske kreative næringene.

Konkret skal det digitaliserte materialet gjøres tilgjengelig via Europeana, det europeiske digitale bibliotek, arkiv og museum. Dette er allerede en stor og ikke minst viktig database med 19 millioner objekter. Men for å nå målet om 30 millioner objekter tilgjengelig innen 2015, oppfordrer man de lokale myndigheten om å prioritere å utvikle strategier som sikre at nytt materiale gjøres tilgjengelig.

 Sitat fra Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden: «Europa har sandsynligvis verdens største kulturarv. Vi har ikke råd til at gå glip af de muligheder, der ligger i digitalisering, hvilket ville føre til en kulturel tilbagegang. Digitaliseringen bringer kulturen direkte ind I folks stuer og er en værdifuld kilde til uddannelse, turisme, spil, animation samt hele den kreative industri. Investering i digitalisering vil skabe nye virksomheder og nye jobs.”

Etter et raskt, og ikke særlig vitenskapelig søk i Europena, med Norsk Kulturråd som leverandør får jeg opp 798.691 treff. Det er slett ikke verst, og et ytterligere søk på Trøndelag ga meg et antall på 32.676 objekter.  

Dersom digitalisering av kulturarven er viktig i Europa for å styrke de kreative næringene, er det vel liten tvil om at det samme gjelder lokalt her hos oss i Trøndelag. Det blir spennende å se hvordan Kulturrådet følger opp dette initiativet nasjonalt. 

I Trøndelag er det viktig å styrke innsatsen. Jeg vet at arbeidet prioriteres internt i institusjonene, spørsmålet er om den innsatsen kan styrkes? Et annet spørsmål er jo om vi vil kunne få en mer målrettet og kvalitativt god digitalisering ved at vi går sammen på tvers av sektorer, institusjoner og privat næringsliv. Altså at vi samler oss og lager en felles strategi for digitalisering av kulturarven i Sør-Trøndelag. 

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.