Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

TAG CLOUD – eTrøndelag partner i internasjonalt forskingsprosjekt

Tekst: gro-anita.mortensen@stfk.no

eTrøndelag er partner i det internasjonalt forskningsprosjekt TAG CLOUD (EU – 7 rammeprogram) der vi og SINTEF IKT er de norske partnerne. Undertittelen på prosjektet er: TAG CLOUD Technologies lead to Adaptability & lifelong engagement with culture throughout the CLOUD.

Utgangspunktet for prosjektet er at kulturminner er en viktig ressurs i Europa som i liten grad blir utnyttet. En av årsakene er at folk flest i liten grad interesserer seg for dem. TAG CLOUD tilbyr en radikalt ny tilnærming til utviklingen av personlige kulturelle opplevelser. Hensikten er å øke brukernes interesse for kulturarven.

Det er viktig at eTrøndelag bidrar i denne typen satsingen, er at dem kan bidra til hente inn nye samarbeidspartnere til regionen. IKT er global og det er viktig å spille på lag med miljøer som ligger i front. Dette er vesentlig fordi det sikrer regionale aktører spisskompetanse, enten det er innenfor reiseliv, FoU eller på tjenesteutvikling.

For å få dette til vil vi jobbe sammen med Museene i Sør-Trøndelag, for å skape nytt innhold til de eksisterende gjenstandssamlingene. Samtidig med at det utvikles prototyper på nye tjenestestrukturer på toppen av disse databasene. eTrøndelag sin hovedrolle i prosjektet er utover nytt innhold og tjenester, å sikre at de nye tjenestene er  tilpasset brukergruppene. Vi skal i samarbeid med videregåendeskoler drive aktiv brukertesting av løsningene og prototypene. I tillegg til kulturminneforvaltningen skal bidra med innhold knyttet til kulturminner.

Det kommer mer informasjon om prosjektet, så det er bare å følge med på bloggen.

Dersom du synes dette er veldig interessant, kan du ta kontakt med Gro-Anita Mortensen for å delta på vår oppstart og scenariodag 2. oktober.

Reklamer

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , ,

Helse i hver byte!

Tekst: Eistein Guldseth

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) har store ambisjoner. Arbeidet med å implementere denne omseggripende reformen er godt i gang. For å få til et ekstra smidig samarbeid og kunnskapsdeling mellom aktørene, har SiO tatt i bruk eTrøndelag’s åpne digitale samhandlingsarena. eTrøndelag og SiO har hatt flere workshops utover våren, forsommeren og høsten. Nå er arenaen i innkjøringsfasen, og over 50 personer har allerede registrert seg som medlemmer på www.siohelse.no.

eTrøndelag har det siste halvannet året arbeidet med å skreddersy en enkel og billig samhandlingsarena basert på sosiale medier i et «skybasert» rammeverk. Kort sagt settes både blogg, facebook, diskusjonsforum, online-chat, bilde- og videoarkiv sammen til en helhet, der hvert mediums sterke side utnyttes maksimalt i samspill med hverandre. Slik kan man bruke sosiale medier mer målrettett og strukturert for informasjonsutveksling og samhandling enn om man skulle etablere en enkelt Facebookside eller bare en blogg.

At det er «skybasert» betyr at selve dataprogrammet som tilbys av et stort nettfirma (NING), ligger på internett. Man slipper derfor å drifte løsningen selv. eTrøndelag har i samarbeid med Kysten er Klar, og datafirmaet Bouvet laget en prototyp av en åpen digital samhandlingsarena basert på dette dataprogrammet som med enkle grep kan tas i bruk av alle som ønsker det for ca 25 000 kr. Grunnen til at dette blir så billig er at flere tusen brukere over hele verden betaler en liten abonnementsavgift hvert år. Til sammen blir dette store summer som kan gå til drift og vedlikehold.

I NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg fokuseres det på nye teknologiske løsninger, og ikke minst digital samhandling, som viktige verktøy. Samhandlingsreformen handler nemlig ikke bare om hvor pasienter skal behandles, men også om å forebygge og aktivere, inspirere, dele informasjon, og arbeide sammen med frivillige lag og organisasjoner i lokalsamfunnet. Da kreves det åpne løsninger. Fordi så mange forskjellige aktører skal samhandle, er det viktig å ha et enkelt og lett tilgjengelig verktøy som også kan fungere for folk flest, som ikke har tilgang til lukkede intranett i kommunene.

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.