Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

eTrøndelag evalueres: Les hva brukerne av våre tjenester mener om oss!

Tekst Eistein Guldseth

Personer som de siste to årene hadde vært i kontakt med eTrøndelag ble bedt om å evaluere satsningen og kvaliteten på tjenestene. Her er resultatene fra den elektroniske spørreundersøkelsen som ble gjennomført i april/mai 2012. I følge undersøkelsen oppfattes STFK å ha et regionalt ansvar innen IKT utvikling. eTrøndelag leverer i følge respondentene godt på dette!

Om selve undersøkelsen

Det ble gjort et strategisk utvalg: Invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen ble sendt ut på epost til eTrøndelags kontaktliste. I tillegg gikk undersøkelsen ut til alle ordførere og rådmenn i fylket. Antall utsendte forespørsler var 398. Antall respondenter som gjennomførte hele spørreundersøkelsen var 145, noe som gav en svarprosent på hele 36,4. Antall respondenter er tilstrekkelig til å gi et korrekt bilde av oppfatningene i målgruppen. Respondentene var anonyme, og har i snitt vært i kontakt med 1,5 innsatsområder hver: 37% har vært i kontakt med «IKT-Infrastruktur & digital utvikling», 32% har hatt kontakt med «eForvaltning Kommune», 30% har hatt kontakt med «Digital Kommunikasjon & Samhandling» og 52% har hatt kontakt med «Digital Kulturutvikling».

STFK oppfattes å ha et regionalt ansvar innen IKT. I følge undersøkelsen leverer eTrøndelag godt på dette.

Det er liten tvil om at eTrøndelag har nådd ut til sine eksterne og interne «kunder» og tilført noe som er etterspurt: 80% av respondentene mener at «Fylkeskommunen har et regionalt ansvar for å bidra aktivt med formidling av kunnskap og tilrettelegging for utvikling på IKT området», og 59 % av respondentene mener at «eTrøndelag fokuserer på sentrale områder innen IKT, og er en viktig regional satsning». 63%  mente at de hadde hatt ganske god eller svært god nytte av kontakten med eTrøndelags innsatsområder. 54% av respondentene var ganske– eller svært fornøyd med samarbeidet. Noen tilbakemeldinger var:

«Synes dere gjør en utmerket jobb. Ville anbefale de andre fylkene å gjøre det samme».
«Dette er en satsing i regi av fylkeskommunen som faktisk funger godt og dekker et lokalt behov».
«Mer informasjon, sterkere operativ involvering av utviklingsmiljøene i distriktene».
«Mer aktivt til stede «ute»»
«For styrende. Har inntrykk av en ovenfra og ned – holdning»

Flere respondenter trekker frem betydningen av eTrøndelag som regional koordinator, rådgiver og pådriver innenfor IKT området.

eTrøndelag bør i følge respondentene «Fungere som et bindeledd som sikrer samarbeid og kompetansespredning», og ha et overordnet blikk på helheten. «Kompetansebygging (kurs og workshops) [..]», og «Samordning og ideutvikling» trekkes frem som viktig. «Fra vårt synspunkt (KS) fortsette å være en god koordinator og medspiller for kommunene i regionen», og «Bidra til regional utvikling innenfor IKT. Noe som er helt nødvendig i dagens samfunnsutvikling». De ønsker seg «En god samarbeidspartner ![med] God faglig innsikt» som kan bidra med «Informasjon om trender og utviklingsprosjekter». En som kan «Sette fokus, og drive generell kunnskapsheving», og generelt fungere «Som et møtepunkt». En respondent fremholder at det er «Svært nyttig med en regional koordinator og pådriver. Vi har nytte av dialog med dere, for samordning på viktige områder». Gjennom å vise/gjennomføre ting i praksis kan eTrøndelag være et «Forbilde» og et «Godt døme på tiltak». «Konkretisering av tiltak, involvering av distriktene ved å bruke utviklingsselskapene [..]» er en måte å gjennomføre dette på. (Og dette har vi allerede gjort gjennom å trekke f.eks Rissa inn i et meget tett samarbeid om reiseliv og steds-/destinasjons utvikling gjennom deres deltakelse på lokale og internasjonale workshops i eCreate).

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE, DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, DIGITAL KULTURUTVIKLING, UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR

Sør-Trøndelag fylkeskommune og SINTEF baner vei for ny teknologi

Kristin Prestvold presenterer kulmin.no

Tekst:  Christina Wår Hanssen

Sør-Trøndelag fylkeskommune har blitt partner i et EU-prosjekt sammen med SINTEF. Hensikten med prosjektet er å øke brukeres interesse for kulturarven, og EU har vist sin entusiasme ved å bevilge nesten 6 millioner kroner til de to norske aktørene.

Bakgrunnen for prosjektet er at lav interesse for kulturminner i Europa har ført til at disse blir sett på som en dårlig utnyttet ressurs. Det har tidligere blitt gjort forsøkt på å øke interessen ved å ta i bruk forskjellige digitale medier, men effekten har vært marginal. Prosjektet, som heter ”TAG Cloud” er ett samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og FoU-aktører fra blant annet Storbritannia og Spania. De tilbyr en radikalt ny tilnærming til utviklingen av personlige kulturopplevelser, basert på å aktivisere brukeren i deres møte med kulturminner og slik øke interessen for dem. Både SINTEF og fylkeskommunen mener dette vil hjelpe til med å bevare kulturarven i tillegg til å utnytte potensialet i kulturminnene.

Aktive opplevelser

Helt konkret skal TAG Cloud utvikle et sømløst skybasert system av informasjon om vaner, motiver for bruk og individuelle preferanser knyttet til det digitale innholdet i et kulturobjekt. Et slikt kulturobjekt kan for eksempel være en gjenstand, bygning eller ett område. Mens fokuset innen kulturminneteknologi hittil har vært basert på informasjon fra kuratorer og institusjoner, vil informasjonen hentet inn fra det skybaserte systemet gjøre det mulig å produsere skreddersydde kulturopplevelser basert på informasjon fra brukerne selv. I praksis vil det si at besøkende kan aktivt etablere egne erfaringer, skape dem, dele dem med andre og legge til informasjon om sine opplevelser innenfor sosiale medier, og slik bli end del av kulturminnet selv.

Samarbeid

Det var SINTEF som tok initiativ til å bli med på dette prosjektet, og deres oppgave er å lede arbeidsgruppen som skal utarbeide teknologien som trengs for å gjennomføre prosjektet. Fylkeskommunes vil deretter uføre brukertester av disse verktøyene i forskjellige pilotprosjekt knyttet til ulike museer og kulturinstitusjoner i Sør-Trøndelag. På den måten vil det være mulig å utforme teknologien slik at den blir så godt tilpasset brukerne som mulig. Gro-Anita Mortensen fra fylkeskommunen sier at fylkeskommunen er veldig glad for å kunne ta del i et slikt banebrytende prosjekt, men hun presiserer at det er fortsatt for tidlig å si noe om hvilke erfaringer som kan komme ut av det.

 Gode fremtidsutsikter

EU har så stor tro på dette prosjektet at de i tillegg til å gi det toppskår i sine evalueringer ønsker å bevilge rundt 30 millioner norske kroner, hvorav 6 millioner skal fordeles på Sør-Trøndelag fylkeskommune og SINTEF. I skrivende stund er SINTEF i forhandlinger med Kommisjonen om prosjektkontrakten, og selv om det ser veldig lovende ut vil det ta tid før en signert avtale er på plass og arbeidet kan starte.

Les mer på http://mid-norway.no/sor-trondelag-fylkeskommune-og-sintef-baner-vei-for-ny-teknologi/

Filed under: DIGITAL KULTURUTVIKLING, , , , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 377 sjeler har brukt tid på oss.