Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Tilskuddsordning for bredbånd- og mobilutbygging – fornyet satsing fra 2014

konstad i vassbygda

Bildet viser tidligere gjennomført bredbåndsprosjekt i Skaun kommune.

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har siden 2006 hatt en koordinerende rolle i arbeidet med å få økt dekningsgraden på bredbånd i fylket. Fra 2008 også et prosjektlederansvar. Fra 2010 omfattet arbeidet også mobildekning. I denne perioden har STFK medvirket, i samarbeid med kommunene, til ca 9000 nye bredbåndsaksesser og femten nye basestasjoner for mobildekning. Det foregår kontinuerlig utbyggingsprosjekter. Finansieringen har vært realisert gjennom midler fra HØYKOM-midler, RDA-midler og lokale bidrag (fylke, kommune og leverandører). Ordningen med RDA-midler er inne i sitt siste år, og har nasjonalt sett bidratt med ca 100 millioner kr årlig. Dette har igjen blitt fordelt med en rammetildeling til hvert fylke, basert på en distriktspolitisk modell. Ordningen med RDA-midler har ikke virket i Trondheim og randkommunene (Sone I i «Virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene for perioden 2007 – 2013).

Fra 2014 vil det bli innført en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Bak dette står Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Samferdselsdepartementet (SD). Departementene legger opp til at Post- og teletilsynet (PT) skal forvalte tilskuddsordningen. Omfanget på ordningen i 2014 vil være på 150 millioner kr, avhengig av Stortingets beslutning. Det vil også bli tildelt 53 millioner kr i 2013. Ordningen er tenkt å vare frem til alle husstander har et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Den nye ordningen skal omlegges fra å være rammetildeling til å bli søknadsbasert. Formålet er å gjøre midlene mer målrettet mot de områdene hvor det er størst behov. Ordningen skal gjelde i alle deler av landet. Departementene ønsker at fylkeskommunene skal ha en sentral rolle for å sikre alle husstander tilgang. I tillegg til å sikre tilgang til alle, er det også et delmål å øke kapasiteten på bredbånd, samt å sikre mobildekning i områder hvor det ikke kan forventes å komme et kommersielt tilbud. Når ordningen trer i kraft så vil det etter all sannsynlighet bli lagt opp til et løp hvor kommunene skal søke om midler til utbygging gjennom fylkeskommunene. Fylkeskommunen vil vurdere søknadene ut fra lokale forhold, samt opp mot andre midler og planer i regionen. Søknadene vil deretter rangeres og sendes PT for avgjørelse. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil bemerke at ordningen ennå er til vurdering og at KRD, SD, PT og fylkeskommunene ennå driver utredning. En endelig beskrivelse av ordningen vil trolig være på plass primo september. Umiddelbart etter dette vil midlene for 2013 bli lyst ut.

STFK ser på den nye løsningen som positiv. Midlene vil bli målrettet og tilgjengelig for samtlige kommuner i fylket. STFK vil gjennom sin satsing eTrøndelag bidra til at bredbånd- og mobilutbyggingen i Sør-Trøndelag skal prioriteres høyt. Det skal fremdeles legges vekt på et godt og nært samarbeid med kommunene. I skrivende stund er det ennå ikke helt klart hvordan modellen vil bli ift medfinansiering.

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil med dette anmode samtlige kommuner til å ta stilling til om de vil søke om midler til utbygging av områder i egen kommune. Dette må meldes inn til Sør-Trøndelag fylkeskommune. STFK vil deretter gå i dialog med den enkelte kommune ift prioriterte områder og hvordan en søknad skal legges opp. Dette også fordi den endelige tilskuddsordningen ikke ennå er helt klar. En oversikt over tidligere innmeldte prosjekter og områder finnes på vår hjemmeside. Disse trenger ikke meldes inn på nytt (www.stfk.no/Tjenester/naering_og_innovasjon/IKT-program/IKT-infrastruktur).

Tekst og foto: Pål M. Dahlø

Reklamer

Filed under: UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR

Innovativ anskaffelse i Fosenregionen. Del 1: Om metoden.

Fosenregionen, regiongrådslogo og kommunevåpen

Tekst av Asle Brustad

KS (Kommunesektorens organisasjon) og NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) har gått sammen om å etablere et 5-årig «Nasjonalt program for leverandørutvikling». Programmet skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. Nærmere info om bakgrunn for programmet finner du på KS sine sider her. Det er også opprettet eget nettsted for programmet som du finner her. Regionalt Program for Leverandørutvikling bygger på det Nasjonale, og drives av NHOs Trøndelagsavdeling. Sør-Trøndelag fylkeskommune er en av fire partnere i det regionale programmet.

Fosen-regionen har satt i gang et prosjekt «Døgnåpen forvaltning» som har som mål å digitalisere relevante tjenester slik at de blir tilgjengelig for innbyggere og næringsliv uavhengig av tid og sted. En viktig del av prosjektet går ut på å anskaffe ny portalløsning, det vil si nye hjemmesider samt nye intranett- og ekstranettløsninger. For å bidra til en mest mulig åpne og innovativ anskaffelsesprosess har Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) etablert kontakt mellom Fosen regionråd og NHO Trøndelag. NHO Trøndelag har gjort følgende vurdering:

«Regionalt Program for Leverandørutvikling betrakter Fosen Regionråds anskaffelse «FOSENPORTALEN» som et aktuelt pilotprosjekt fordi utviklingsmuligheten er høy for kommunene, behovet for kunnskap om hva leverandører kan tilby, og mulige løsninger, er høyt (endringer skjer fort), viljen til å gjennomføre en innovativ anskaffelse er tilstede og forankret i strategi og ledelse, en engasjert prosjektleder/koordinator er på plass, anskaffelsen er interessant fordi det er flere kommuner som går sammen om èn anskaffelse, og målsettingene er høye som vil kunne stimulere leverandørene til utvikling. Målet er å implementere løsninger som på en innovativ måte leverer digitale kommunale tjenester til befolkningen, og som har bidratt til å modernisere og effektivisere kommunene.»

Dialogaktivitetene i forkant av anskaffelsen skal bidra til å utvikle en så god kravspesifikasjon som mulig. Framgangsmåten skal gjøre Fosen Regionråd bedre rustet til å gjennomføre selve anskaffelsen og ta riktige beslutninger. Gjennom en god før-anskaffelsesprosess vil kommunene også oppnå bedre forståelse for egne behov, og samarbeidet kommunene imellom rundt IKT vil også bli tydeligere.

STFK v. Jus- og innkjøpstjenesten og eTrøndelag ser med spenning fram til å være med i den videre prosessen. Vi regner med å skaffe oss nyttig lærdom som vi håper å kunne bruke videre i tilsvarende prosesser.

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.