Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Nyhetsbrev fra eTrøndelag – Digital kommune 1. halvår 2016

Stokkøya, komprimert

DiguT – Digitaliseringsutvalg Trøndelag

Etableringsprosjektet for DiguT har nå rullet i ca. 1 år, og skal etter planen avsluttes ved årsskiftet. De fleste av våre aktiviteter rettet mot digitalisering i kommunene, og som er omtalt under, har vært lagt under denne «paraplyen» i perioden. Vi hadde oppstartsmøte i strategigruppen på Steinkjer 14. april, og neste møte blir på Fosen 14. juni, hvor vi får en gjennomgang av prosjektet Digital døgnåpen forvaltning Fosen (omtalt lengre ned) og skal starte diskusjonen om vi bør lage en engen strategi eller handlingsplan for kommunene i Trøndelag, og hva denne i så fall bør baseres på. Spennende nybrottsarbeid!

eForum Trøndelag

Siste eForum ble arrangert på Stiklestad 22. – 23. oktober 2015 med i overkant av 40 deltakere fra ca. 18 kommuner fra begge Trøndelagsfylkene. I tillegg var Fylkesmannen og KS i begge fylker til stede, det samme var representanter fra KS sentralt og en deltaker fra KMD. Hyggelig var det at vi også hadde med deltakere fra Os kommune i Hedmark fylke. Gjennomgående tema på dag 1 var «Tjenesteutvikling og digitalisering» med spennende foredragsholdere om bl.a. «Utfordringer og muligheter for kommunene», «Tjenesteinnovasjon», «KS Læring» og «DiguT» – Digitaliseringsutvalg Trøndelag. På dag 2 kjørte vi fagspor på «SvarUt» og på «Plan, bygg og geodata». Det var mange deltakere på «SvarUt», mens det på «Plan, bygg og geodata» dessverre var ganske tynn deltakelse.

Plan for 2016

Det er foreløpig ikke satt dato eller tema for 2016, men vi har en klar ambisjon om å invitere til eForum Trøndelag på høsten i 2016 også.

SvarUt – Digital postkasse – EDU – SvarInn

Som oppfølging til SvarUt-sporet på eForum har vi ettertid gjennomført 2 kommunesamlinger rundt temaet Svarut med til sammen ca. 20 deltakende kommuner, hvor kommunene fikk utveksle erfaringer og løfte opp sine problemstillinger i en likeverdig forsamling. Malvik kommune delte raust sine erfaringer på begge samlinger. Responsen på disse samlingene har vært entydig positive, og p.t. ser det ut til at de fleste kommunene har kommet i gang – eller vil komme i gang med SvarUt i løpet av 2016. Gjennom disse samlingene har det blitt klart at det er ganske stor usikkerhet rundt bruken av Digital postkasse, EDU og SvarInn.

Videre planer

Vi jobber nå med å sammenstille problemstillingene nevnt over for å prøve å få et samstemt budskap fra de forskjellige aktørene ut mot kommunene så raskt som mulig. Vi har videre som mål å gjennomføre et opplegg med temasamlinger for kommunene i Nord-Trøndelag i løpet av 2. halvår 2016.

KS Læring

Dette er en digital plattform for kompetansedeling i kommunal sektor som har sitt utspring i Kongsbergregionen / BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold). Den er løftet inn i KS Digitalisering som en nasjonal satsing. Vi fikk en god gjennomgang av denne på eForum av to sentrale ressurspersoner fra Kongsbergregionen. Arenaen er i stadig utvikling. Pr. i dag er det et 70-talls kommuner i Norge som har tegnet avtale om bruk. I Trøndelag er det p.t. ingen som har tatt den i aktiv bruk. Svært lovende er det at Stavanger og Bergen kommuner er i full gang med å implementere og ta den i bruk. Trondheim kommune har nylig fått den grundig presentert og er nå i tenkeboks mht. om de skal gjøre det samme.

Vi har vært på søk etter en kommune som kunne ta en form for pilotrolle for å samle erfaringer i vår region. Orkdal kommune har nå flagget at de ønsker å komme i gang, etter at de gjorde noen forsøk som stoppet opp for ei tid tilbake. Planen er å starte med å få på plass en integrasjon som speiler organisasjonen deres, og gir brukerne såkalt «Single Sign On». Da slipper de å logge inn på nytt når de skal inn på KS Læring. Når dette er på plass er det tid for å involvere ledere med flere i arbeidet med å ta dette i bruk i organisasjonen. Orkdal vil dele sine erfaringer med oss etter hvert.

Digital døgnåpen forvaltning Fosen – et referanseprosjekt

Vi registrerer med stor glede og entusiasme at dette prosjektet er i ferd med å realiseres, og at det vekker nasjonal interesse. Vi er ikke så rent lite stolte av at vi i STFK har vært aktive bidragsytere i planleggings- og anskaffelsesprosessen for å få dette prosjektet inn på et riktig spor. Vi gleder oss til å følge den videre prosessen, og å videreformidle erfaringen herfra ut mot omverden.

Digital agenda for Norge – Meld. St. 27 (2015-2016)

Regjeringen la nylig fram en ny digital agenda for Norge. Samordning mellom stat og kommune har her blitt viet stor oppmerksomhet: Fokus skal være gode tjeneste til innbyggere og næringsliv uavhengig av hvilken offentlig instans som har ansvar for tjenesten.

Det vil være behov for å gå i dybden på denne meldingen og se hva den betyr for kommunene. Ut fra dette bør vi vurdere om vi kan komme til en plan eller strategi for hvilke innsatsområder kommunene i Trøndelag skal fokusere på, og om- og hvordan vi samordner oss og samarbeider på de enkelte områdene. Dette tenker vi er en oppgave som kan legges til DiguT strategigruppe. Vi ser også for oss at vi bør få et tettere samarbeid med Difi fremover, siden Regjeringen har tillagt KMD og Difi det overordnede ansvaret for koordinering på digitaliseringsområdet i hele offentlig sektor, inkl. kommuner og fylkeskommuner.
(Fra kap. 8.3: «Difi har, sammen med KMD, overordnet ansvar for styring og samordning av digitaliseringen i offentlig sektor.»)

Samarbeidspartnere

Vi forsetter selvsagt det gode samarbeidet vi har med KS og Fylkesmennene. Vi har også meget godt samarbeid med KS Digitalisering på «SvarUt» og «KS Læring».

Fusjonsprosessen med Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vi jobber for at arbeidet på digitaliseringsområdet videreføres når vi nå skal fusjonere med Nord-Trøndelag fylkeskommune og skal bli til Trøndelag fylkeskommune fra 1. januar 2018, slik at denne innsatsen blir harmonisert i hele det nye Trøndelag fylke.

Vi ønsker med dette våre lesere en Riktig God Sommer, og en vel fortjent ferie når denne kommer!

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 557 sjeler har brukt tid på oss.