Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Rapport klar fra eTrøndelags FoU-prosjekt på gevinstrealisering

IMG_0050

Tekst og bilde: Eistein Guldseth
Sluttrapport fra forskningsprosjektet «Digitalisering av offentlige tjenester – hvordan måle effektene?» ble overlevert 2.november 2015.

STFKs «eTrøndelag» har i forbindelse med sitt arbeid med digitalisering i regionen, og spesielt gjennom sin rolle som rådgivere i-, og erfaringer fra prosjektet «Døgnåpen Digital forvaltning på Fosen» initiert og drevet frem dette forskningsprosjektet som er finansiert av Regionalt Forskningsfond. Partnere: SINTEF Teknologi og Samfunn, Fosen Regionråd, og STFK/eTrøndelag.

Digitalisering av tjenester handler om modernisering og effektivisering gjennom innovativ bruk av digitale verktøy. Begreper som tjenesteinnovasjon, organisasjonsutvikling, gevinstplanlegging/ realisering, digital kompetanse og kommunikasjon står sentralt. Eksemplene på digitaliseringsprosjekter som ikke har resultert i de forventede gevinstene er mange, og offentlige utredninger viser at det fortsatt er rom for betydelig forbedring. Rapporten dokumenterer et forprosjekt med målsetting om å skaffe innsikt om behov for metodeutvikling for hvordan man best kartlegger, måler og verdsetter effekter av digitalisering av offentlige tjenester.

Partnerne planlegger nå et hovedprosjekt av nasjonal størrelse med de samme aktørene, der også andre aktører har signalisert interesse for å delta.

Reklamer

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE

Stedsutvikling med digitale virkemidler: Prosjekt Nerøra

Befaring Nerøra

Tekst: Eistein Guldseth, Foto: Avisa Sør Trøndelag

Gjennom Sør Trøndelag fylkeskommunes deltakelse i EU prosjektet e-CREATE (2012-15), ble det utviklet digitale strategier og metoder for formidling av kulturarv langs kulturruter. eTrøndelag ser at denne metodikken også er meget godt egnet for bruk i stedsutviklingsprosjekter.

Orkdal Kommune ønsker å utvikle boområdet Nerøra, på Orkanger. I dag betraktes det av mange som et lavstatusområde. Området har en spennende historie, med røtter langt tilbake i tid. Industriarbeidere og fiskere bodde her – det var et arbeiderstrøk – der mange arbeidet for den kjente Thamsfamilien på sagbruket Strandheim. Det er ønskelig å utvikle området som bomiljø, der bevaring av bygningsmassen reflekterer den opprinnelige bygningsskikken mest mulig. På flere måter kan det trekkes paralleller til utviklingen av bydelen Bakklandet i Trondheim. Identiteten til Nerøra er utydelig for mange i dag grunnet liten kunnskap. En sentral målsetting er å øke attraktiviteten gjennom å bruke historien til å etablere og utvikle en identitet for området.

Første fase består i å etablere en dialog mellom innbyggerne, Orkdal Kommune, politikerne og lokalt næringsliv om hvordan området skal utvikles. Denne dialogen vil være avgjørende for hvordan området blir med hensyn til restaurering av eksisterende bygningsmasse, og om det er grunnlag for utvikling av små virksomheter som kan bidra til å skape liv og aktivitet.

Hovedfokus i første fase vil derfor være på å endre diskursen om Nerøra gjennom en bevisstgjøring om områdets historie/kultur. Dette skal blant annet skje gjennom etableringen av små turstier, der sentrale kulturminner/hus blir merket med QR koder som gjør det mulig å knytte historier direkte til objektet, og lar brukeren laste ned informasjon i form av dramatiserte historier i form av video, lyd og bilder til mobiltelefonen. Dette bidrar til en større følelse av autentisitet.

Fra Sør Trøndelag fylkeskommune er det Eistein Guldseth, Rådgiver Digital Innovasjon ( Regional Utvikling,eTrøndelag) og Antikvar Trond Eide ( Regional utvikling, Areal og miljø)som er ansvarlig. På laget har de masterstudenter fra NTNU, som skal gjøre grunnlagsarbeid både innenfor kommunikasjon og arkitektur/bevaring. Orkdal Kommune og Orkdal Historielag er også involvert.

Avisa Sør Trøndelag lagde denne reportasjen fra første befaring med studentene 25.02.2015

Filed under: DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 333 sjeler har brukt tid på oss.