Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Tilskuddsordning for bredbånd- og mobilutbygging – fornyet satsing fra 2014

konstad i vassbygda

Bildet viser tidligere gjennomført bredbåndsprosjekt i Skaun kommune.

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har siden 2006 hatt en koordinerende rolle i arbeidet med å få økt dekningsgraden på bredbånd i fylket. Fra 2008 også et prosjektlederansvar. Fra 2010 omfattet arbeidet også mobildekning. I denne perioden har STFK medvirket, i samarbeid med kommunene, til ca 9000 nye bredbåndsaksesser og femten nye basestasjoner for mobildekning. Det foregår kontinuerlig utbyggingsprosjekter. Finansieringen har vært realisert gjennom midler fra HØYKOM-midler, RDA-midler og lokale bidrag (fylke, kommune og leverandører). Ordningen med RDA-midler er inne i sitt siste år, og har nasjonalt sett bidratt med ca 100 millioner kr årlig. Dette har igjen blitt fordelt med en rammetildeling til hvert fylke, basert på en distriktspolitisk modell. Ordningen med RDA-midler har ikke virket i Trondheim og randkommunene (Sone I i «Virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene for perioden 2007 – 2013).

Fra 2014 vil det bli innført en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Bak dette står Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Samferdselsdepartementet (SD). Departementene legger opp til at Post- og teletilsynet (PT) skal forvalte tilskuddsordningen. Omfanget på ordningen i 2014 vil være på 150 millioner kr, avhengig av Stortingets beslutning. Det vil også bli tildelt 53 millioner kr i 2013. Ordningen er tenkt å vare frem til alle husstander har et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Den nye ordningen skal omlegges fra å være rammetildeling til å bli søknadsbasert. Formålet er å gjøre midlene mer målrettet mot de områdene hvor det er størst behov. Ordningen skal gjelde i alle deler av landet. Departementene ønsker at fylkeskommunene skal ha en sentral rolle for å sikre alle husstander tilgang. I tillegg til å sikre tilgang til alle, er det også et delmål å øke kapasiteten på bredbånd, samt å sikre mobildekning i områder hvor det ikke kan forventes å komme et kommersielt tilbud. Når ordningen trer i kraft så vil det etter all sannsynlighet bli lagt opp til et løp hvor kommunene skal søke om midler til utbygging gjennom fylkeskommunene. Fylkeskommunen vil vurdere søknadene ut fra lokale forhold, samt opp mot andre midler og planer i regionen. Søknadene vil deretter rangeres og sendes PT for avgjørelse. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil bemerke at ordningen ennå er til vurdering og at KRD, SD, PT og fylkeskommunene ennå driver utredning. En endelig beskrivelse av ordningen vil trolig være på plass primo september. Umiddelbart etter dette vil midlene for 2013 bli lyst ut.

STFK ser på den nye løsningen som positiv. Midlene vil bli målrettet og tilgjengelig for samtlige kommuner i fylket. STFK vil gjennom sin satsing eTrøndelag bidra til at bredbånd- og mobilutbyggingen i Sør-Trøndelag skal prioriteres høyt. Det skal fremdeles legges vekt på et godt og nært samarbeid med kommunene. I skrivende stund er det ennå ikke helt klart hvordan modellen vil bli ift medfinansiering.

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil med dette anmode samtlige kommuner til å ta stilling til om de vil søke om midler til utbygging av områder i egen kommune. Dette må meldes inn til Sør-Trøndelag fylkeskommune. STFK vil deretter gå i dialog med den enkelte kommune ift prioriterte områder og hvordan en søknad skal legges opp. Dette også fordi den endelige tilskuddsordningen ikke ennå er helt klar. En oversikt over tidligere innmeldte prosjekter og områder finnes på vår hjemmeside. Disse trenger ikke meldes inn på nytt (www.stfk.no/Tjenester/naering_og_innovasjon/IKT-program/IKT-infrastruktur).

Tekst og foto: Pål M. Dahlø

Reklamer

Filed under: UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR

Fornyet satsing på bredbånd i Sør-Trøndelag

Bildet viser fra venstre Jostein Folgerø, daglig leder i HemneNett AS, og ekoordinator i STFK, Pål M. Dahlø, ifm signering av et nytt prosjekt i Hemne kommune som skal gi fiberbasert bredbånd til 30 bedrifter og 20 husstander. Foto: Hemnenett.

Av Pål M. Dahlø, tekst.

Bredbåndsprosjektene Full BREDDE 1.0, 2.0 og 3.0 ble gjennomført i perioden 2007 – 2008. Totalt sett hadde prosjektene en verdi på 36,7 millioner og omfattet 20 kommuner i Sør-Trøndelag. Prosjektene ble finansiert gjennom HØYKOM-midler, samt egenandeler fra de involverte kommunene. Hovedfokus var å gi en minimumsdekning i hele fylket. I forlengelsen av dette, samt relatert til etableringen av IKT-programmet (eTrøndelag), som del av REGUT, ble prosjektene Full BREDDE 4.0 og 5.0 iverksatt. Full BREDDE 4.0 fokuserer fremdeles på ”hvite flekker”, mens Full BREDDE 5.0 skal gi økt kapasitet, dvs bredbånd som er fremtidsrettet.

Status
Konsulentselskapet Nexia gjennomførte etter oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) en dekningsanalyse i 2010. Rapporten angir at Sør-Trøndelag har en bredbåndsdekning på 99,6 %. Dette innenfor minimumskapasiteten på 640 kbit/s. Når det gjelder høyere kapasiteter så viser rapporten at Sør-Trøndelag har en dekning på ca 75 % for kapasiteten 8 Mbit/s og ca 8 % for kapasiteten 50 Mbit/s. Regjeringen har gått bort fra en ”nedre grense” for bredbånd, og opererer i stedet med en bruksorientert tilnæring. Les mer om dette her.
eTrøndelag har fått tilgang til detaljerte grunnlagsdata i rapporten fra Nexia. Dette i form av en liste som viser nøyaktig hvilke husstander i fylket som er uten bredbåndsdekning. Antall husstander på listen er 834. Lagt til grunn antall husstander i fylket, så stemmer dette ganske godt med dekningsprosenten.

Gjennomførte prosjekter siste halvår
Det er gjennomført en rekke prosjekter siste halvår, både for å dekke hvite flekker, men også for å sikre høyere kapasitet. Sistnevnte fokuserer også på løsninger som kan gi såkalt ”Tripple play”, dvs internettaksess, TV og telefon på samme kabel. I praksis er dette fiberløsninger, eller såkalt hybridfiber, hvor koakskabel ofte benyttes inn til husveggen. Dette gjelder spesielt kabelTV-nett som oppgraderes til også å kunne distribuere internettaksesser. Det er dekket inn nærmere 300 husstander som før var uten dekning, samt at i overkant av 4000 husstander har fått tilbud om høyere kapasitet (over 25 Mbit/s). Samtlige prosjekter er godkjent politisk i Fylkesutvalget. STFK går normalt inn med 50 % av prosjektkostnadene. Resterende dekkes av kommune, og/eller utbygger.

Fokus på bedriftsmarkedet og det offentlige
Det har i 2010 og 2011 også vært fokus på bredbånd med høy kapasitet til næringsliv og kommunene. Flere spennende prosjekter har vært gjennomført hvor det på en kosteffektiv måte ble gitt bredbånd med høy kapasitet til flere. Eksempler på dette er Valsneset industriområde, Roan kommune med samtlige skoler og Elpro Industrier.

Kommende prosjekter
Fylkeskommunene mottar årlig midler slik at det fortsatt kan satses på utbygging. I 2010 fikk STFK 6,3 millioner tildelt. Med disse midlene er det iversatt prosjekter som skal realiseres inneværende år. Det er skrevet avtaler med kommuner for utbygging i Tydal, Selbu, Hemne og Rissa. Dette er alle prosjekter som hovedsakelig skal øke kapasiteten. Men det ligger også enkelte hvite flekker her. Løsninger til bedrifter er også med. FU har godkjent nye prosjekter i Hemne og Snillfjord. Disse skal utredes nærmere høsten 2011 før de lyses ut som åpne anbudskonkurranser.
Begge disse kommunene har flere ”hvite flekker” som skal dekkes inn, da fortrinnsvis med høy kapasitet når det først skal brukes midler der.

Grovplan 2012
I 2011 ble STFK tildelt ytterligere 7,5 millioner friske bredbåndsmidler. Bruken av disse skal utredes nærmere og sees i sammenheng med listen over husstander som er uten dekning. Det vil være en stor jobb å kvalitetssikre den nevnte listen, da flere av husstandene har fått dekning etter at kartleggingen ble gjennomført. Målet er at samtlige 834 husstander skal sjekkes ut om de har dekning eller ikke, sett opp mot den kompetansen som eTrøndelag besitter. Selvfølgelig vil dette bli kommunisert mot kommunene og lokale operatører. I tillegg vil utviklingen innen mobile bredbåndstjenester gå svært raskt det kommende året. Det vil være viktig å følge med denne utviklingen, da dette trolig vil gi mange områder alt fra god til svært god dekning.

Gevinstrealisering
eTrøndelag setter fokus på å ta ut relevante gevinster relatert til større og bedre tilgang til Internett. Innsatsområdene er fortsatt kommunene (inkludert samhandlingsreformen i helsesektoren), digital kommunikasjon og samhandling, og ikke minst IKT-utvikling innen kultursektoren.
Mer om eTrøndelag finner du på vår blogg og Facebook-side.

Filed under: UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 305 sjeler har brukt tid på oss.