Digital innovasjon og utvikling i Trøndelag

Ikon

Tilskuddsordning for bredbånd- og mobilutbygging – fornyet satsing fra 2014

konstad i vassbygda

Bildet viser tidligere gjennomført bredbåndsprosjekt i Skaun kommune.

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har siden 2006 hatt en koordinerende rolle i arbeidet med å få økt dekningsgraden på bredbånd i fylket. Fra 2008 også et prosjektlederansvar. Fra 2010 omfattet arbeidet også mobildekning. I denne perioden har STFK medvirket, i samarbeid med kommunene, til ca 9000 nye bredbåndsaksesser og femten nye basestasjoner for mobildekning. Det foregår kontinuerlig utbyggingsprosjekter. Finansieringen har vært realisert gjennom midler fra HØYKOM-midler, RDA-midler og lokale bidrag (fylke, kommune og leverandører). Ordningen med RDA-midler er inne i sitt siste år, og har nasjonalt sett bidratt med ca 100 millioner kr årlig. Dette har igjen blitt fordelt med en rammetildeling til hvert fylke, basert på en distriktspolitisk modell. Ordningen med RDA-midler har ikke virket i Trondheim og randkommunene (Sone I i «Virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene for perioden 2007 – 2013).

Fra 2014 vil det bli innført en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Bak dette står Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Samferdselsdepartementet (SD). Departementene legger opp til at Post- og teletilsynet (PT) skal forvalte tilskuddsordningen. Omfanget på ordningen i 2014 vil være på 150 millioner kr, avhengig av Stortingets beslutning. Det vil også bli tildelt 53 millioner kr i 2013. Ordningen er tenkt å vare frem til alle husstander har et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Den nye ordningen skal omlegges fra å være rammetildeling til å bli søknadsbasert. Formålet er å gjøre midlene mer målrettet mot de områdene hvor det er størst behov. Ordningen skal gjelde i alle deler av landet. Departementene ønsker at fylkeskommunene skal ha en sentral rolle for å sikre alle husstander tilgang. I tillegg til å sikre tilgang til alle, er det også et delmål å øke kapasiteten på bredbånd, samt å sikre mobildekning i områder hvor det ikke kan forventes å komme et kommersielt tilbud. Når ordningen trer i kraft så vil det etter all sannsynlighet bli lagt opp til et løp hvor kommunene skal søke om midler til utbygging gjennom fylkeskommunene. Fylkeskommunen vil vurdere søknadene ut fra lokale forhold, samt opp mot andre midler og planer i regionen. Søknadene vil deretter rangeres og sendes PT for avgjørelse. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil bemerke at ordningen ennå er til vurdering og at KRD, SD, PT og fylkeskommunene ennå driver utredning. En endelig beskrivelse av ordningen vil trolig være på plass primo september. Umiddelbart etter dette vil midlene for 2013 bli lyst ut.

STFK ser på den nye løsningen som positiv. Midlene vil bli målrettet og tilgjengelig for samtlige kommuner i fylket. STFK vil gjennom sin satsing eTrøndelag bidra til at bredbånd- og mobilutbyggingen i Sør-Trøndelag skal prioriteres høyt. Det skal fremdeles legges vekt på et godt og nært samarbeid med kommunene. I skrivende stund er det ennå ikke helt klart hvordan modellen vil bli ift medfinansiering.

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil med dette anmode samtlige kommuner til å ta stilling til om de vil søke om midler til utbygging av områder i egen kommune. Dette må meldes inn til Sør-Trøndelag fylkeskommune. STFK vil deretter gå i dialog med den enkelte kommune ift prioriterte områder og hvordan en søknad skal legges opp. Dette også fordi den endelige tilskuddsordningen ikke ennå er helt klar. En oversikt over tidligere innmeldte prosjekter og områder finnes på vår hjemmeside. Disse trenger ikke meldes inn på nytt (www.stfk.no/Tjenester/naering_og_innovasjon/IKT-program/IKT-infrastruktur).

Tekst og foto: Pål M. Dahlø

Reklamer

Filed under: UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR

eTrøndelag digital verdiskaping

Foto: Inga B. Rudi

Foto: Inga B. Rudi

Tekst: Gro-Anita Mortensen

Den virksomheten eTrøndelag driver, handler i bunn og grunn om hvordan vi kan bidra til at ulike sektorer, aktører og virksomhet klarer å hente ut verdiene av de digitale mulighetene. Det handler om hvordan vi kan utvikle tjenester som enten effektiviserer virksomheter for å få en økonomisk gevinst gjennom bedre forretningmodeller eller ved å spare ressurser gjennom nye digitale arbeidsprosesser eller verktøy. Digital infrastruktur som bredbånd og mobildekning er en forutsetning for dette.

Best mulig bruk av de digitale mulighetene, økonomisk verdiskaping, er viktig både for offentlig virksomhet og for private aktører. Hvordan kan opphavspersoner, enten det gjelder fotografer, musikere, skribenter, et firma eller programutvikler leve av det de produserer? Hvordan lage forretningmodeller som gjør at man lykkes i en digital økonomi? Hvordan kan kulturinstitusjoner drive best mulig? Hvordan kan legekontor får bedre tid til pasientene og kunne tilby dem bedre tjenester med elektroniske betalingssystemer og pasientjournaler? Altså hvordan kan man skape verdier i en digital virkelighet?

Næringsaspektet er sentralt, ja, det handler om å tjene eller spare penger. Penger man kan bruke til å utvikle nye tjenester, ansette mennesker eller effektivisere eksisterende virksomhet.

Men det handler også om å skape kulturelle verdier, legge til rette for en demokratisering av kunnskap og opplevelser. Det handler også om identitet, og det å øke verdien av det stedet du bor på gjennom å få tilgang til nye tjenester.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data. Vi må bidra til at av offentlige aktører tilgjengeliggjør data på ulike type tema som statistikk, værtjenester, kart, og informasjonsressurser fra kulturinstitusjoner. Dette materialet kan igjen utgjøre et grunnlag for forskning og utvikling enten på IKT eller også på andre samfunnsområder. Dette er grunnlaget for ny kunnskap.

Nye tjenester ved hjelp av IKT. Dette handler om  å skape bevissthet om hvordan vi kan hente ut verdiene av de digitale mulighetene. Det handler om hvordan vi kan utvikle tjenester som enten effektiviserer vår virksomhet for å få en økonomisk gevinst gjennom nye digitale arbeidsprosesser eller verktøy. Skal man for eksempel utvikle nyttig velferdsteknologi eller bedre arbeidsprosesser krever vel det økt forskning på dette området. Det samme gjelder hvordan man kan utnytte informasjonsressurser til å lage bedre tjenester til befolkningen generelt.

Forretningsmodeller ved ny teknologi. Det er viktig at man bruker de digitale mulighetene også til økonomisk verdiskaping. Det er viktig både for offentlig virksomhet og for private aktører. FoU bør også forske mer på hvordan opphavspersoner, enten det gjelder fotografer, musikere, skribenter, et firma eller programutvikler kan leve av det de produserer? Hvordan lage forretningsmodeller som gjør at man lykkes i en digital økonomi? Vi må hjelpe våre regionale samarbeidspartnere til å lykkes i en digital økonomi.

eTrøndelag bidrar til at de nasjonale føringene og perspektivene blir gjort kjent i regionen, enten gjennom samarbeid med andre aktører innenfor samhandlingsreformen, gjennom Eu prosjekter som bringer internasjonale erfaringer og forskning i nærkontakt med partnere i regionen og gjennom kurs, konferanser og møter der vi bidrar til kompetanseheving, informasjonsutveksling og dialog.

Dette vil både gjøre oss bedre i stand til å møte framtidas utfordinger. Men det vil også gjøre at vi står sterkt når vi skal konkurrere om eksterne midler gjennom ulike prosjektmidler eller støtteordninger.

Er du interessert i dette, kan vi jo bare oppfordre deg til å melde deg på Kultur på nett 2013: Digital verdiskaping.

Mer informasjon: http://wp.me/p16IdS-jQ

Program og påmelding: http://bit.ly/YqK7yP

Filed under: DIGITAL FORVALTNING I KOMMUNENE, DIGITAL KOMMUNIKASJON og SAMHANDLING, DIGITAL KULTURUTVIKLING, UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR, , ,

Arkiv

Skriv inn epost adressen din for å motta oppdateringer på bloggen.

Bli med 19 andre følgere

Blog Stats

  • 27 333 sjeler har brukt tid på oss.